ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA/ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Shoptec Kft.

Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Rendeletben megfogalmazott előírásoknak való megfelelés céljából készült.

I. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

 1. 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. 3. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 4. 4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 5. 5. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 6. 6. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

II. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
(Az érintett tájékoztatását szolgáló információk)

 1. 1. Az adatkezelő adatai:
  Cégnév: SHOPTEC Fémárugyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
  Képviselő: Kovács Sándor
  Székhely: 8558 Csót, Rákóczi u.72.
  Telefonszám:+36-30/298-7774
  E-mail cím:
  Adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást adó részleg: HR osztály
 1. 2. Az adatkezelés alapelvei:
  A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A Társaság ügyvezetője/ügyvezetői a Társaság vezetőivel együttműködésben határozza meg a munkavállalók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja, hogy az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzék. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is beleértve.

  A jelentkező jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A jelentkező kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 1. 3. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jogalapja:
  A Társaság az álláspályázatokra jelentkezőktől azokat a személyes adatokat kéri, amelyeket a pályázók önkéntes hozzájárulásuk alapján a pályázati anyagban megadnak. Ezeket a személyes adatokat a jelentkezők hozzájárulása alapján kezeljük.

  A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklám, promóció során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a Társaság HR osztályára.

  Postai úton, e-mail-ben küldött, illetve a portán leadott pályázati anyag esetén az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező hozzájárulása.
  A hozzájárulás megadása a pályázat benyújtásának módjával azonos módon történhet.
 • Postai úton küldött pályázat esetén kérjük, hogy a pályázati anyagában a jelentkező adja meg hozzájárulását az általa megadott személyes adatai kezeléséhez. Kérjük, hogy a jelentkező a pályázati anyagában/önéletrajzának végén írja le az alábbiakat: „A megadott személyes adataim kezeléséhez önkéntesen hozzájárulok.”
 • E-mailben küldött jelentkezés esetén a pályázótól visszaigazoló e-mailben kérjük a hozzájárulását.
 • A Társaság portáján leadott pályázat esetén, hozzájáruló nyilatkozat aláírásával történik a hozzájárulás megadása. A pályázati anyagot a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével együtt, a portán erre elkülönített zárt dobozba kérjük elhelyezni.

  Amennyiben a jelentkező személyesen is megjelenik a Társaságnál a felvételi eljárás során, és korábban nem került sor a hozzájáruló nyilatkozat megadására, ebben az esetben a személyes adatai kezeléséhez írásbeli hozzájárulást kérünk.
  Közösségi oldalak megtekintése: a felvételi eljárás folyamata kiterjedhet arra is, hogy a cégünk megtekinti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános információit. A jelentkező profiloldalát a cég nem menti le, nem tárolja és továbbítja más számára.
  A kezelt személyes adatok köre a teljes felvételi eljárásban: a jelentkező által megadott adatok, az általa esetlegesen végzett tesztek, valamint az álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, többek között a személyes interjúk és az elvégzett tesztek eredményei, a munkatársak megjegyzései.
 1. 4. Az adatkezelés célja:
  A betöltetlen munkakörökbe tartozó feladatok ellátásához a legmegfelelőbb személy kiválasztása, a meghirdetett munkakörök betöltése, a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával.
 1. 5. Az adatkezelés időtartama:
  A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a pályázat/önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig.
  Az adatkezelés céljának megszűnése (állás betöltése) után az adatkezelés jogalapja a cég azon jogos érdeke, hogy egy esetleges jogvitában bizonyítani tudja azt, hogy a felvételi eljárás során betartotta a hatályos jogszabályokat, így különösen a Munka Törvénykönyve és az Ebktv. (Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény) rendelkezéseit. E vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogos érdek).
 1. 6. Adatbiztonságra vonatkozó szabályok:
  A Társaság papír alapon, illetve számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép alapú adattárolás esetében az információbiztonsági előírásokban található rendelkezéseket kell alkalmazni a személyes adatok védelmére.
 1. 7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
  A Társaság munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetői, továbbá a személyügyi, munkaügyi feladatokat végző munkavállalók.
 1. 8. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is
  A Társaság a jelentkező adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz. Amennyiben a kiválasztási eljárás során teszt (pl. személyiségteszt) kitöltésére sor, ebben az esetben sor kerülhet profilalkotásra, erről a teszt kitöltése előtt a jelentkező tájékoztatást kap.

III. A jelentkező, mint az adatkezeléssel érintett személy jogai

 1. 1. A hozzáférés joga:
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 1. 2. A helyesbítéshez való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 1. 3. A törléshez való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 1. 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 1. 5. A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

IV. Az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos intézkedések

 1. 1. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az érintett személyes adatainak valamennyi helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 2. 2. Az adatkezelő elősegíti az érintettek jogainak a gyakorlását.
 3. 3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti jogok gyakorlására irányuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 1. 4. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, továbbá bírósághoz is fordulhat.

Csót, 2018. május 25.