ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Üzleti célú kapcsolattartás
Ügyfelek, beszállítók, partnerek

A jelen adatkezelési szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Rendeletben megfogalmazott előírásoknak való megfelelés céljából készült.

I. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Ez az Adatkezelési Tájékoztató a Schweitzer cégcsoporthoz tartozó, alábbiakban felsorolt cége(ek) által a velük kapcsolatba kerülő Társaságok ügyfeleinek, beszállítóinak, üzleti partnereinek alkalmazottaival vagy a nevükben eljáró magánszemélyekkel vagy magánszemély tulajdonosaikkal kapcsolatban kezelt személyes adatokra vonatkozóan nyújt tájékoztatást.

Adatkezelők:

Név:

SHOPTEC Kft.  

Cím:

8558 Csót, Rákóczi utca 72.

Cégjegyzékszám:

19-09-500971

Adószám:

11323501219

 

 

Név:

shoptec GmbH

Cím:

D-89597 Munderkingen, Brunnenbergstrasse 27.

Cégjegyzékszám:

HRB-Nr. 729255

Adószám:

EU: DE276386250, Belföld: 58001/27732  

 

 

Név:

B-Consult Schweitzer Kft.

Cím:

8558 Csót, Rákóczi utca72.

Cégjegyzékszám:

19-09-518048

Adószám:

11759090219

 

 

Név:

Schweitzer Logistics Kft.

Cím:

8558 Csót, Rákóczi utca 72.

Cégjegyzékszám:

19-09-519127 Adószám:

Adószám:

23704949219


II. Az adatkezeléssel kapcsolatos, az érintett tájékoztatását szolgáló információk

 1. 1. A kezelt személyes adatok köre

  Személyes elérhetőségek: természetes személy neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe. Üzleti kapcsolati adatok: az érintett kapcsolattartó személy pozíciója, beosztása.

  Belépőkártya: A Társaság területére történő belépés céljából egyes személyek fényképes belépőkártyát kapnak, amelyen a személy neve, fényképe és az általa képviselt társaság szerepel.

 2. 2. Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés célja üzleti tevékenység folytatása, beszállítói és partnerszerződések megkötése és végrehajtása, a cégcsoport által értékesített illetve vásárolt termékek, anyagok, szolgáltatások nyilvántartása és ellentételezése. Ideértve továbbá a kapcsolatok és a marketingtevékenység kezelését – például kapcsolat felépítése és ápolása a meglévő és potenciális ügyfelekkel –, kiemelt ügyfelek kezelését, ügyfélszolgálatot, valamint piaci felmérések és marketingstratégiák kidolgozását, végrehajtását és elemzését.

  Az adatkezelés a szerződések teljesítése és a fent leírt üzleti tevékenység folytatása céljából a jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait tartja nyilván.

 3. 3. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a cégcsoporthoz tartozó cégek által megkötött szerződések teljesítése és végrehajtása, jövőbeni szerződések megkötése, a szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek szerződésszerű teljesítése.

  A fényképes belépőkártyával rendelkező természetes személyek fényképét hozzájárulás alapján kezeljük
 1. 4. Az adatkezelés időtartama

  A beszállítói és partnerszerződések megkötéséhez és végrehajtásához vagy a beérkezett ajánlatok ill. pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a szerződéses időszak alatt és a szerződés, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

 2. 5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

  A személyes adatokat a cégcsoporton belül (I. pontban felsorolt cégek) kezeljük célhoz kötötten annál a részlegnél, ahol az adatokra szükség van, ebből következően az adatokat a cégcsoporthoz tartozó cégek alkalmazottai, tulajdonosai, ügyvezetői ismerhetik meg.

 3. 6. Automatizált döntéshozatal ténye (ide értve a profilalkotást is)

  A Társaság automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

 4. 7. Információ és tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban

  Ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármilyen problémája, kérdése vagy panasza merül fel, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
  Cím: H-8558 Csót, Rákóczi u.72.
  Telefonszám: +36-89-578-100
  E-mail cím: info_hu@shoptec.com


III. Az adatkezeléssel érintett személy jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok szolgáltatása általában a szerződéskötések előfeltétele. Az adatokra az ügyfelekkel, beszállítókkal és üzleti partnerekkel történő szerződéskötés, szerződéshosszabbítás és kapcsolattartás céljából van szükség. Amennyiben a kért információkat nem kapjuk meg, az hátráltatja az Önnel folytatott kommunikációt és csökkenti a szerződéskötés vagy szerződéshosszabbítás lehetőségét egy üzletféllel.

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintetti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatás/leírás az Adatkezelők Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában található.

IV. Az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos intézkedések

 1. 1. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az érintett személyes adatainak valamennyi helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 2. 2. Az Adatkezelő elősegíti az érintettek jogainak a gyakorlását.
 3. 3. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 4. 4. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, továbbá bírósághoz is fordulhat.

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató bármikor módosulhat. Az Adatvédelmi Tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2018. május 25.