A SHOPTEC Fémárugyártó Korlátolt Felelősségű Társaság általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételei
(Székhely: H-8558 Csót, Rákóczi u.72., Cg.: 19-09-500971, a továbbiakban: SHOPTEC vagy Szállító) (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek“ vagy „ÁSZF“)
Állapot: 2020.10.12.

§ 1 Általános tudnivalók - Érvényességi terület

(1) Az alábbi részletes ÁSZF vonatkozik a SHOPTEC összes ajánlatára, értékesítésére és szállítására, kivéve, ha a Szállító a feltételektől való eltérésekbe írásban beleegyezett. Csak abban az esetben lehet a Megrendelő bármilyen általános szállítási és fizetési feltételeit alkalmazni, ha ezek a Szállító általános szállítási és fizetési feltételeitől nem térnek el. A Megrendelő bármilyen általános feltételei továbbá csak akkor vehetők figyelembe, amennyiben ezen feltételekbe a Szállító írásban kifejezetten beleegyezett. A Megrendelő a Szállító jelen általános szállítási és fizetési feltételeitől eltérő vagy ezeket kiegészítő általános szerződéses feltételei a Szállítóra nézve - a Szállító nyomatékos és írásos beleegyezése hiányában - akkor sem kötelező érvényűek, ha a Szállító ezeket kifejezetten nem ellenzi. A Szállító által maradéktalanul végrehajtott szállítás alapvetően nem jelenti azt, hogy Szállító egyetért a Megrendelő szállítási feltételeivel. Amennyiben a Szállító jelen általános szállítási és fizetési feltételei és a Megrendelő potenciális általános szerződéses feltételei - amelyet a Szállító szabályosan megkapott és írásban nyomatékosan elfogadott - egymásnak ellentmondanak, akkor a Szállító jelen általános szállítási és fizetési feltételei jelentenek elsőbbséget. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szállítónak szabályosan megküldött és általa elfogadott lehetséges általános szerződéses feltételei adott esetben hasonló előnyszabályokat tartalmaznak és a feltételek közötti ellentmondás nem feloldható, akkor az ellentmondó határozatok helyett az aktuálisan érvényben lévő magyar jogszabályok az irányadóak. Szóban, telefonon, faxon, e-mailben vagy EDI-kapcsolaton keresztül leadott megrendelések vagy ilyen módon kötött megállapodások a Szállítóra nézve nem kötelező érvényűek mindaddig, míg ezen rendelések és megállapodások írásban (e-mailen, faxon, postán vagy EDI-kapcsolaton keresztül) visszaigazolásra nem kerülnek. Jelen általános szállítási feltételek részét képezik a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződéseknek.
(2) Ezen ÁSZF kizárólag vállalkozásokkal szemben érvényes a Polgári Törvénykönyv 2013 évi 8.1 § 4. bekezdés V. törvény értelmében (továbbiakban: „PTK“), nem érvényes azonban Fogyasztónak minősülőkkel szemben.

§ 2 Ajánlat – Ajánlati dokumentumok

(1) SHOPTEC ajánlatai nem kötelező érvényűek mindaddig, amíg azok kötelező mivolta az írásos visszaigazolásban nem kifejezetten szerepel.
(2) A rendeléseket postán, e-mailen, EDI-kapcsolaton vagy az Online-Shopon (www.shoptec.com) keresztül lehet leadni. Az Online-Shopon keresztül a Megrendelőnek el kell küldenie az adásvételi szerződés lezárásához egy kötelező érvényű ajánlatot. A Megrendelő megrendelésének elküldésével a szerződés még nem jön létre. A Megrendelő a megrendelés beérkezéséről egy visszaigazolást kap e-mailben (Kézbesítési visszaigazolás). Ez a kézbesítési visszaigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását, hanem csak arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megrendelés beérkezett. SHOPTEC a Megrendelő ajánlatának elfogadásáról külön írásos értesítést küld. (Rendelés-visszaigazolás). A szerződés akkor jön létre, amikor SHOPTEC a Megrendelő ajánlatát írásban elfogadja a fentiek szerint.
(3) A Szállító nem vállal felelősséget az olvashatatlanul, hibásan, hiányosan vagy félreérthetően stb. kitöltött megrendelési nyomtatványokból adódó hibás teljesítésekért.
(4) A Szállító nem vállalja a felelősséget, ha a rendelés-visszaigazolás a Megrendelőt terhelő okok miatt nem kerül kézbesítésre.
(5) A Megrendelő köteles a számára elküldött rendelés-visszaigazolás pontosságát a kézhezvételt követően haladéktalanul ellenőrizni. A Szállító rendelés-visszaigazolásával kapcsolatosan a Megrendelő köteles esetleges megjegyzéseket és kifogásokat a Szállítónak haladéktalanul szóban jelezni és ezeket írásban is megerősíteni. A fent említett megjegyzések elmaradásából származó károkért Megrendelő vállalja a felelősséget.
(6) Megrendelő a rendelés-visszaigazolás elküldését követő 2 munkanapon belül írásban visszamondhatja megrendelését. Amennyiben a megrendelés visszamondása 2 munkanapon túl történik, viszont a tervezett kiszállítást (a rendelés-visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt) megelőző 3 munkanapnál nem később, a szerződéses összeg 75%-a kiszámlázásra kerül. Amennyiben a megrendelés visszamondása a tervezett kiszállítást megelőző 3 munkanapon belül történik, akkor szerződéses összeg 100%-a kiszámlázásra kerül. A lemondás akkor érvényes, ha ez a SHOPTEC-hez beérkezett.
(7) A SHOPTEC ajánlataiban és prospektusaiban szereplő összes mennyiség, méret, szín- és súlyadat a standard tűréshatárok figyelembevételével értendő.

§ 3 Árak – Fizetési feltételek

(1) Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a szállító árai ún. „ex works“ árak, a csomagolást kivéve; amely külön kerül számlázásra, amennyiben másként nem állapodnak meg a felek. A Szállító fenntartja magának a jogot az árak megfelelő mértékű megváltoztatására, ha a szerződés megkötése után költségcsökkenés vagy költségnövekedés (különösen az árakat befolyásoló szerződések miatt) vagy az anyagárak változása következik be.
(2) A Szállító által megadott árak nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, egyéb adókat, vámköltségeket, ezek a számlázás napján a törvényben előírt mértékben a számlában külön megjelenítésre kerülnek.
(3) A Szállító rendszeresen felülvizsgálja a Megrendelő hitelminősítését szerződéskötéskor és bizonyos esetekben, amikor ehhez jogos érdeke fűződik. E célból Szállító elküldi a Megrendelő nevét és elérhetőségét a Szállító hiteminősítő-ügynökségének.
(4) Skonto-árengedmény levonásához külön írásbeli megállapodás szükséges. A skontokedvezmény megállapodások csak abban az esetben érvényesek, ha a Megbízónak nincs hátraléka a korábbi számlák megfizetése során.
(5) Amennyiben a rendelés-visszaigazolásban másként nem szerepel, a vételárat nettó módon (levonás vagy beszámítás nélkül) előre fizetéssel kell kiegyenlíteni. A késedelmes fizetés jogi szabályait kell alkalmazni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a késedelmes fizetés által érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot fizetni. Ezenkívül köteles viselni - és/ vagy megtéríteni - a behajtással kapcsolatban felmerült összes díjat és költséget, valamint a Szállítónak ebből adódó esetleges kárait.
(6) A külföldről érkező átutalások díjmentesek kell, hogy legyenek a SHOTEC, mint fogadó részére.
(7) Számlareklamáció a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül lehetséges.
(8) A szerződés megszegése (különösen késedelmes fizetés) esetén Szállítónak joga van a Megrendelőt türelmi idő meghatározásával felszólítani, és a türelmi idő letelte után kártérítés nélkül minden megrendeléstől elállni. A Kártérítési igényhez való jogot a Szállító visszalépése nem zárja ki. A Megrendelő köteles viselni a Szállító jogos követeléseinek kártérítési igényével kapcsolatban felmerült összes költségét.
(9) A SHOPTEC fizetési késedelem esetén mentesül a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése alól az említett összeg kifizetéséig, és jogosult visszatartani a szerződésből fakadó saját vagy részleges teljesítését.
(10) A beszámítási jogokkal a Megrendelő csak akkor élhet, ha ugyanazon szerződéses viszonyból származó viszontköveteléseiket jogszerűen állapították meg, nem vitatottak vagy a SHOPTEC kifejezetten írásban elismerte.
(11) Minden műszaki rajz változtatásnak az összes felmerülő költsége, amelyet a Megrendelő csak a gyártás megkezdése után továbbít, a Megrendelőt terheli. Bármilyen műszaki változtatás esetén a SHOPTEC fenntartja magának a jogot, hogy a visszaigazolt szállítási határidőt megfelelőképpen megváltoztathatja.
(12) A SHOPTEC vámkezelést általában nem végez. A Megrendelővel kötött kifejezett, írásbeli megállapodás esetén a SHOPTEC megszervezheti a vámkezelést. Ezekben az esetekben az összes vámkezelési költség a Megrendelőt terheli.

§ 4 Szállítási határidők

(1) A szállítási határidő részletei a Megrendelő és a Szállító közötti egyedi szerződésben vagy írásbeli rendelés-visszaigazolásban kerülnek megállapításra. A szállító előrehozott teljesítésekre is jogosult, de erről tájékoztatnia kell az ügyfelet. Az ügyfél köteles elfogadni a fent említett előrehozott teljesítést. A megadott szállítási határidő csak akkor érvényes, ha az összes műszaki kérdést a felek előzetesen letisztázták. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a SHOPTEC csak akkor esik késedelembe, ha a szolgáltatás meghiúsulásához vezető körülményekért a SHOPTEC felel.
(2) A Szállító szállítási kötelezettségének betartása megköveteli a Megrendelő kötelezettségének időben történő és megfelelő teljesítését. A Szállító mindent megtesz a szállítási határidők betartása érdekében. A határidők azonban műszaki okokból nem kötelező érvényűek. Ha a megadott határidő lejár és a Szállító nem tudja határidőre elvégezni a szolgáltatást, a Szállító köteles tájékoztatni a vevőt, és új, ésszerű határidőt kell megadnia.
(3) Ha a Megrendelő átvételi késedelembe esik vagy szándékosan megsérti az együttműködésre vonatkozó egyéb kötelezettségeit, a SHOPTEC jogosult az ebből eredő károk megtérítésének követelésére, beleértve a további esetlegesen felmerülő költségeket. A SHOPTEC kifejezetten fenntartja magának a jogot további kártérítésre.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés feltételei állnak fenn, a vásárolt cikk véletlen elvesztésének vagy véletlenszerű romlásának kockázata abban az időpontban a Megrendelőre hárul, amikor Megrendelő átvételi vagy fizetési késedelembe esik.
(5) A szállítási határidő az az időpont, amikor az árut a megállapodás szerinti szállítási címre szállítják, vagy a Megrendelő által megbízott szállítmányozó átveszi a Csóti üzemben.

§ 5 Csomagolás

Szállítási és minden egyéb csomagolóanyag a 442/2012.XII.29. sz. csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló Kormányrendeletnek megfelelően nem vehető vissza; kivéve az újrafelhasználható raklapok (EUR raklapok). A Megrendelő köteles a csomagolást saját költségén megsemmisíteni.

§ 6 Termékek visszavétele méltányossági okból

(1) Az áruk méltányossági okból történő (önkéntes) visszavétele kizárólag a Megrendelő írásbeli kérése és a Szállító egyoldalú egyetértése alapján lehetséges. A Megrendelőnek nincs joga ahhoz, hogy bármilyen jogcím alatt méltányossági okból (önkéntesen) követelje a termék visszavételét. Amennyiben a Szállító méltányossági okból (önként) vesz vissza árut, a Megrendelő köteles az árut az eredeti állapotában, valamint a sértetlen eredeti csomagolásban visszaküldeni. A visszaküldött áru átvétele után a vevő jóváírást kap, amelyből a bekerülési ár 20% -a költségként levonásra kerül, amelyet az új megrendeléseknél elszámolhatnak. Ha ez nem lehetséges, akkor a méltányossági áruvisszavétel nem jöhet létre.
(2) A visszaküldés költségeit és kockázatát a Megrendelő viseli. A korábban írásban meg nem erősített visszaküldések nem fogadhatók el. A pontos visszaküldési címet a Szállító írásban közli a Megrendelővel.
(3) Az ügyfélspecifikus termékek esetében, a SHOPTEC alapprogramján kívül, alapvetően nincs lehetőség méltányossági okból történő termékvisszavételre.

§ 7 Szavatosság

(1) A nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból, a Megrendelő vagy harmadik személy általi helytelen összeszerelésből, a szokásos elhasználódásból, a hibás vagy gondatlan kezelésből származó anyaghibákért a szállító nem vállal felelősséget, továbbá a Megrendelő vagy harmadik személy által szakszerűtlenül, a Szállító beleegyezése nélkül végrehajtott változtatások következményeiért sem.
(2) A Megrendelő szavatossági igénye feltételezi, hogy a Megrendelő haladéktalanul írásban értesíti a Szállítót a hiányosságokról a PTK 1. bekezdés 6:162. §-a szerint. A Megrendelő a PTK 3. bekezdés 6:162. §-a szerint felel a kárért, amelyet az értesítés késedelme okoz.
(3) Amennyiben a termék hibás, a Szállítónak jogában áll saját belátása szerint a hibát kijavítani, vagy új hibamentes terméket szállítani (javítás vagy csere).
(4) Ha a fenti pontban leírt kiegészítő teljesítés kétszer kudarcot vall, akkor a Megrendelő jogosult visszalépést vagy csökkentést követelni.
(5) A Szállító az áru kárát teljes egészében megtéríti, amennyiben a Megrendelő olyan kártérítési igénnyel áll elő, amely kizárólag a Szállító szándékán, képviselőinek vagy képviselői megbízottjainak szándékán alapul. A kártérítési kötelezettség az előre látható, tipikusan előforduló, bizonyítható károkra korlátozódik.
(6) Amennyiben a fentiekben vagy a törvényekben ettől eltérően nem rendelkeztek a Szállító felelőssége - függetlenül a hivatkozott követelés jogi természetétől - kizárt. Ez különösen vonatkozik a szerződés megkötésekor bekövetkezett, vétkes magatartásból származó kártérítési igényekre. A felek együttműködnek a szerződés megkötéséről és az ajánlatról szóló megbeszélések során, és tájékoztatják egymást a szerződéssel kapcsolatos fontos körülményekről. Ha a szerződést nem kötik meg, egyik fél sem követelhet kártérítést a fenti kötelezettségeinek megsértése alapján.
(7) Abban az esetben, ha a Megrendelőnek nincs kártérítési igénye a szállítóval szemben, vagy ezek korlátozottak, akkor ez vonatkozik alkalmazottainak, munkavállalóinak, munkatársainak, képviselőinek és megbízottainak a személyi károkért való felelősségére is.
(8) A szavatossági igények elévülési ideje 12 hónap, a kockázat átruházásától számítva.

§ 8 Tulajdonjog fenntartása

(1) A Szállító megtartja az áruk tulajdonjogát mindaddig, amíg a Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatokból minden kifizetést meg nem kap (kiterjesztett tulajdonjog). Abban az esetben, ha a Megrendelő szerződésszegést követ el, különösen fizetési késedelem esetén, a Szállítónak joga van az árut visszavenni. Az áru Szállító általi visszavétele nem jelenti a szerződéstől való elállást, kivéve, ha a Szállító ezt kifejezetten írásban nyilatkozta. A Szállító jogosult az áruk újrahasznosítására az áruk visszavétele után, és a megvalósításból származó bevételt a Megrendelő kötelezettségei között számolják el, megfelelő mértékű újrahasznosítási költségek mellett. A SHOPTEC bármikor jogosult a tulajdonjog megőrzésének tényét és a Megrendelő személyét nyilvántartásba venni a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, amelynek költségeit a Megrendelő viseli és köteles előre kifizetni.
(2) A Megrendelő köteles gondosan kezelni a terméket; különösen köteles ezeket saját költségén, új értéken biztosítani a tűz, víz és lopás által okozott károkkal szemben. Ha karbantartási és ellenőrzési munkákra van szükség, a Megrendelőnek időben, a saját költségén kell elvégeznie azokat. A Megrendelő nem jogosult a tulajdonjog alatt álló árukkal kapcsolatos bármilyen biztosítéki költségek elszámolására.
(3) Harmadik fél általi lefoglalás vagy egyéb beavatkozás esetén a Megrendelőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a Szállítót. A lefoglalásból vagy más intézkedésekből eredő károkért, amelyek más forrásokból nem téríthetők meg, teljes mértékben a Megrendelő felel.
(4) A Megrendelő a SHOPTEC előzetes írásbeli hozzájárulásával és rendes üzletvitel során viszonteladhatja a terméket. Ha a Megrendelő a határidő lejárta után nem fizette ki teljes egészében a számlát, de viszonteladta vagy feldolgozta az árut, akkor köteles Szállítónak átengedni a fizetési határidő lejárta utáni viszonteladásból vagy feldolgozásból származó követeléseit. Az átruházási megbízás a Szállító elfogadási nyilatkozatával válik hatályossá. A Megrendelő köteles írásban értesíteni a kötelezett felet a megbízásról. A Megrendelő nem mentesül az átruházással a Szállítónak fizetendő kártérítési kötelezettsége alól, ha a kárt a behajthatatlanság vagy a hozzárendelt összeg késedelmes kifizetése okozza.
(5) Ha a terméket a Megrendelő dolgozza fel vagy alakítja át, akkor a feldolgozás vagy az átalakítás a SHOPTEC részére történik. Ha a cikket más, nem a Szállítóhoz tartozó elemekkel dolgozzák fel, akkor Szállító az új cikk társtulajdonosa a feldolgozás időpontjában a többi feldolgozott elemhez viszonyítva az elem értékének arányában (a számlázott végösszeg, az áfát is beleértve). A feldolgozás eredményeként létrejött termékre ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog megőrzése alatt átadott termékre.
(6) Ha a termék elválaszthatatlanul kapcsolódik vagy össze van keverve más, a SHOPTEC-hez nem tartozó termékekkel, akkor a SHOPTEC az új cikk társtulajdonosa a csatlakoztatás/ beépítés időpontjában a többi kapcsolt/ vegyes termékhez viszonyítva az új termék értékének arányában (a számlázott végösszeg, az áfát is beleértve) Ha a beépítés úgy történik, hogy a Megrendelő termékét kell fő tárgynak tekinteni, akkor a felek egyetértenek abban, a Megrendelő arányos társtulajdonot ruház a SHOPTEC-re. A Megrendelő az ebből eredő kizárólagos tulajdonjogot vagy társtulajdont fenntartja a SHOPTEC számára.
(7) SHOPTEC vállalja, hogy a Megrendelő kérésére feloldja azokat a biztosítékokat, amelyekre jogosult, amennyiben a biztosítékok realizálható értéke több mint 10% -kal meghaladja a biztosítandó követeléseket; a feloldandó biztosítékok kiválasztása a SHOPTEC felelőssége.

§ 9 Katalógusadatok

Az online katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos információk (pl. hirdetési illusztrációk, szállítási határidők, árinformációk) nem kötelező érvényűek és nem képezik az adott áruk minőségének leírását. A tévedések és változtatások jogát a Szállító kifejezetten fenntartja.

§ 10 Egyéb

(1) A Szállító fenntartja a logók, rajzok, illusztrációk, látványtervek, fényképek, leírások és ajánlatok tulajdonjogát és szerzői jogait. Ez vonatkozik azokra az írásbeli dokumentumokra is, amelyeket "bizalmasnak" neveznek. A Megrendelő nem jogosult ezeket a dokumentumokat a Szállító kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személynek továbbadni, felhasználni, lemásolni, terjeszteni és ilyen jóváhagyásokat harmadik fél számára megadni.
(2) A stancszerszámokat vagy formázó szerszámokat, valamint egyéb eszközöket, amelyekre szükség van az egyedi termékek gyártásához, a Szállító kiszámlázza a Megrendelőnek. A felek egyetértenek abban, hogy ezek a szerszámok és eszközök a Szállító tulajdonát képezik. A Megrendelő megkövetelheti, hogy ezeket az eszközöket csak az általa megküldött megrendelésekhez használják fel.
(3) A Megrendelő által a Szállítónak küldött mintákat vagy rajzokat, amennyiben azt a Megrendelő kéri, az ajánlat elküldésétől számított 30 naptári napon belül Szállító visszaküldi. Ha a megrendelés nem valósul meg, akkor az ajánlat benyújtásától számított egy hónap múlva a SHOPTEC jogosult megsemmisíteni a mintákat és a rajzokat, ha azokat Megrendelő nem kérte vissza.
(4) A felek kötelesek minden megbízással kapcsolatos információt, műszaki adatot, rajzot stb. szigorúan bizalmasan kezelni. Ez vonatkozik az üzleti kapcsolat lezárását követő időszakra is.

§ 11 Adatkezelés

A Megrendelő kifejezetten egyetért azzal, hogy a Szállító kezeli a szállítással kapcsolatos adatait. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy ezeket az adatokat továbbítják az arra szakosodott társaságnak vagy a Szállító törvényes képviselőjének a Megrendelő esetleges tartozása esetén az adósságok behajtása érdekében.

§ 12 Vis maior

Szélsőséges időjárási körülmények, természeti katasztrófák, terrorista akciók, háború, mozgósítás, blokád, export-import tilalmak, járművek műszaki meghibásodása, sztrájk, valamint a Szállító által elkerülhetetlen körülmények és események, amelyek lehetetlenné teszik vagy aránytalanul késleltetik a szerződés teljesítését, feljogosítják a Szállítót arra, hogy visszalépjen a szerződéstől vagy ideiglenesen felfüggesztheti a szerződés teljesítését. Ha a szerződést Vis maior miatt nem lehet teljesíteni, a Szállítót ezért semmilyen felelősség nem terheli.

§ 13 Érvényességi záradék

(1) Ha az ÁSZF előző rendelkezéseinek valamelyike érvénytelenné vagy semmissé vált vagy válik, a fennmaradó rendelkezések érvényességét ez nem érinti.
(2) Azon szokások, amelyek alkalmazásáról a felek korábbi üzleti tárgyalásaik során megállapodtak és minden olyan gyakorlat, amely közöttük kialakult, nem vonatkoznak a jelenlegi jogviszonyukra. E szerződés tartalmához továbbá nem tartoznak az adott üzletágban szokásos hasonló szerződések alanyai számára általánosan ismert és rendszeresen alkalmazott szokások. A szállító köteles egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF a Szállító weboldalán található.

§ 14 Illetékesség - teljesítés helye

(1) A felek megállapodnak, hogy a felmerülő viták rendezésére kizárólag a felelős Győri Bíróság az illetékes.
(2) A magyar jog az irányadó.
(3) Hacsak a rendelés-visszaigazolásban másként nem szerepel, a teljesítés helye a Szállító székhelye.